INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Městská část Praha 1 se zavazuje poskytnuté a zpracovávané osobní údaje chránit. Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás důležitá.

Prohlášení o ochraně osobních údajů můžeme za určitých okolností měnit a aktualizovat. Doporučujeme Vám (fyzickým osobám, subjektům údajů), abyste ve vlastním zájmu tuto webovou stránku navštěvovali a ujistili se, že máte vždy aktuální informace o jejím obsahu.

Zavazujeme se učinit veškerá opatření, abychom zamezili zneužití osobních údajů, které nám poskytujete. Vaše osobní údaje zpracováváme pouze v případě existence právního titulu pro jejich zpracování a v případě, kdy je to nutné pro zachování výkonu státní správy v přenesené působnosti a výkonu samosprávy.

Informace poskytované v souladu s články 13 a 14 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (též GDPR):

Správce osobních údajů:

Městská část Praha 1
Vodičkova 681/18
Praha 1 – 110 00
IČO: 00063410
Tel.: 221 097 111
E-mail: posta@praha1.cz
ID datové schránky: b4eb2my 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů (též DPO):

PhDr. Ing. Pavel Štursa
Vodičkova 730/9
Praha 1 – 110 00
Tel.: 221 097 128
E-mail: pavel.stursa@praha1.cz
E-mail: gdpr@praha1.cz 

Vykonáváme svoji činnost především v souladu s následujícími zákony:

 • zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • (další právní předpisy budou doplněny)

Zpracováváme zejména tyto kategorie osobních údajů:

 • identifikační údaje,
 • kontaktní údaje,
 • údaje o poskytovaných službách,
 • údaje z komunikace mezi městskou částí/úřadem a fyzickými osobami.

Osobní údaje zpracováváme především na základě následujících zákonných oprávnění:

 • zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti,
 • zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy,
 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů,
 • zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce.

Osobní údaje zpracováváme pouze pro účely, které plynou ze zákonného oprávnění pro zpracovávání těchto údajů.

V ojedinělých případech zpracováváme osobní údaje na základě Vámi uděleného souhlasu, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev Vaší vůle a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat.

Při své činnosti využíváme i služeb odborných specializovaných osob. Tyto osoby vystupují zpravidla v pozici zpracovatele osobních údajů, který zpracovává osobní údaje výlučně v souladu s našimi pokyny.

Pokud osobní údaje předáváme, činíme tak pouze v souladu s právními předpisy nebo s Vámi uděleným souhlasem.

Osobní údaje zpracováváme pouze po dobu nezbytně nutnou k dosažení příslušného účelu zpracování nebo po dobu stanovenou právními předpisy a vždy výhradně pro stanovený účel. Po této době jsou osobní údaje uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým řádem vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Nikdy nedochází ke zpracovávání osobních údajů způsobem, který je s příslušným účelem neslučitelný.

Ochranu osobních údajů zajišťujeme zejména prostřednictvím nastavení interních procesů, zabezpečení IT systémů, poskytováním školení zaměstnancům nebo prováděním pravidelného auditu.

Z nařízení GDPR Vám vyplývají práva, o jejichž uplatnění můžete žádat:

 • právo na přístup k osobním údajům,
 • právo na opravu nepřesných osobních údajů,
 • právo na omezení zpracování,
 • právo na výmaz,
 • právo na přenositelnost údajů,
 • právo vznést námitku,
 • právo podat stížnost u dozorového orgánu.

Na vyřízení Vaší žádosti máme 1 měsíc, v odůvodněných případech je lhůta prodloužena až o 2 měsíce.

Svá práva můžete uplatňovat kontaktováním pověřence pro ochranu osobních údajů, jehož kontaktní údaje jsou uvedeny výše.

Vaše žádosti přijímáme v listinné nebo elektronické podobě. Součástí přijetí žádosti je ověření Vaší totožnosti z důvodu ochrany Vašich osobních údajů.

Způsoby ověření totožnosti:

 • přijetí Vaší žádosti odeslané z Vaší datové schránky,
 • přijetí Vaší žádosti s platným kvalifikovaným elektronickým podpisem,
 • přijetí listinné žádosti podepsané Vaším ověřeným podpisem,
 • ověření Vaší totožnosti na podatelně úřadu při podání Vaší žádosti.

Jiný způsob ověření není možný.

Poskytnutí Vašich osobních údajů je nezbytné pro dodržení zákonných požadavků a jejich neposkytnutí může mít důsledky spočívající v nemožnosti vyřídit Vaši žádost.

Informace, sdělení a úkony poskytujeme bezplatně. Jsou-li Vámi podané žádosti zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se opakují, můžeme požadovat úhradu nákladů uložením přiměřeného poplatku. Zjevně nedůvodnou nebo nepřiměřenou žádost můžeme odmítnout.

V případě, že by došlo k porušení zabezpečení Vašich osobních údajů, které by mělo za následek vysoké riziko pro Vaše práva a svobody, informovali bychom Vás o takovém porušení bez zbytečného odkladu.

V rámci zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování.

Notifikace občanů

Městská část provozuje Automatizovaný Systém Poskytování Informací, zkráceně A.S.P.I., kdy jsou občani Prahy 1 informováni o život ovlivňujících událostech – například o zvýšeném stupni povodňového nebezpečí, o termínech uzavírek a čištění atd. Tyto informace Vám jsou poskytovány na základě Vámi uděleného souhlasu elektronickou formou. V případě, že pominuly důvody pro to, abyste byli i nadále informování, kontaktujte prosím pověřence pro ochranu osobních údajů, který zajistí vymazání Vašich osobních údajů z tohoto notifikačního systému.

Zpracování audio a video záznamů na společenských a kulturních akcích

Upozorňujeme účastníky námi pořádaných společenských a kulturních akcí, že z konání těchto akcí pořizujeme multimediální záznamy, které dále prezentujeme na našich webových stránkách a v mediálním prostoru. Účastník takové akce bere na vědomí, že tento záznam může být dále zpracováván, a to zejména ve veřejném zájmu a informovanosti občanů. Vysvětlujeme, že v takovém případě se jedná o pořízení obyčejných, běžných osobních údajů, k jejichž zpracování není potřeba souhlas fyzické osoby dle nařízení GDPR. I přesto se snažíme poskytnout ochranu osobních dat v rozsahu, na který má každá fyzická osoba nárok. Pokud si formu takového zpracování účastník nepřeje, musí tyto informace poskytnout pořadateli akce před zahájením konání akce. Účast na takové akci může být v takovém případě osobě odmítnuta.

Pokud si občan po skončení akce prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních údajů požádá o stažení multimediálního záznamu z důvodu ochrany fyzické osoby v souvislosti se zpracováním osobních údajů a doloží, které osobní údaje požaduje chránit, provedeme všechny nezbytné kroky k nápravě dané situace.

Dokumenty – stránka