Výzkum
Praha 1 očima občanů


  VÝSLEDKY KVANTITATIVNÍHO VÝZKUMU

  Jak jste dlouhodobě spokojen/a s životem v Praze 1 a jeho podmínkami?

  Graf 3.1.1
  Spokojenost s lokalitou bydliště a její doporučení ostatním
  Poznámky: N = 759 obyvatelé Prahy 1, N = 1 053 obyvatelé zbytku Prahy, hodnocení jako ve škole, tj. 1 = Velmi spokojen/a, 5 = Velmi nespokojen/a.

  Doporučil/a byste Vy osobně ostatním lidem bydlet v lokalitě Vašeho bydliště, pokud by si vybírali a mohli se sem přistěhovat?

  Graf 3.1.1
  Spokojenost s lokalitou bydliště a její doporučení ostatním
  Poznámky: N = 759 obyvatelé Prahy 1, N = 1 053 obyvatelé zbytku Prahy, hodnocení jako ve škole, tj. 1 = Určitě doporučil/a, 5 = Určitě nedoporučil/a.

  Jak jste dlouhodobě spokojen/a s životem v Praze 1 a jeho podmínkami?

  Graf 3.1.2
  Spokojenost s lokalitou jednotlivých skupin obyvatel Prahy 1
  Poznámka: N= 759, obyvatelé Prahy 1

  Chtěl/a byste ve Vaší lokalitě v časovém horizontu 5 let dále žít?

  Graf 3.1.4
  Plány setrvání v současném bydlišti v horizontu pěti let
  Poznámka: N = 759 obyvatelé Prahy 1, N = 1 053 obyvatelé zbytku Prahy, obyvatelé zbytku Prahy byli dotazováni obráceně na zvažované stěhování v následujících pěti letech

  Jak jste dlouhodobě spokojen/a s životem v Praze 1 a jeho podmínkami?

  Graf 3.1.2
  Spokojenost s lokalitou jednotlivých skupin obyvatel Prahy 1
  Poznámka: N= 759, obyvatelé Prahy 1

O výzkumu

Výzkumný projekt

V rámci přípravy projektu Strategie udržitelného rozvoje Prahy 1 do roku 2035  je realizován výzkumný projekt Praha 1 Očima občanů . Výzkum si klade za cíl zjistit, jaké skupiny obyvatel žijí v centru Prahy, jaká je jejich kvalita života a potřeby v dramaticky se měnící městské časti Praha 1. Závěry pomohou městské časti nastavit cíle v rámci připravované Strategie udržitelného rozvoje i lépe porozumět zkušenostem a životu občanů Prahy 1. Závěry mohou také pomoct pojmenovat důležité jevy, které významným způsobem ovlivňuji kvalitu života v městském centru, a na podkladě empirických dat doložit, jaké jsou hlavní problémy městské části v oblasti kvality života zde žijících obyvatel. 

Kvantitativní a kvalitativní výzkum

Výzkumný projekt se sestává ze dvou souběžně probíhajících výzkumů. Jedním z výzkumů je tzv. kvantitativní šetření, které má ambici podat statisticky reprezentativní pohled na život v městské části Praha 1. V zásadě se jedná o Prahu 1 v číslech. Šetření se zaměřilo především na spokojenost občanů Prahy 1 s různými aspekty života, jako je doprava, život s turismem, dostupnost služeb, bezpečnost a další. Tento výzkum připravoval sociolog Daniel Prokop s agenturou PAQ Research, zatímco sběr dat částečně zajišťovala agentura NMS. 

Druhý výzkum v podobě tzv. kvalitativního šetření, je postaveno na opačném principu. Kvalitativní výzkum slouží k získání hlubšího porozumění větším podrobnostem pojícím se ke kvalitě života v městské části. Namísto sběru velkého množství odpovědí na různé otázky pojící se k životu v městské časti, výzkum probíhá formou sběru hloubkových rozhovorů, které trvají od 60 do 90 minut. Kvalitativní výzkum realizovat Kristián Šrám. 

Výsledky

Výsledky každého výzkumu jsou publikovány ve formě závěrečné výzkumné zprávy a jsou zveřejněny na těchto stránkách. Kvantitativní výzkum je v tuto chvíli ukončen a publikován, kvalitativní výzkum je zatím stále ve fázi realizaci a jeho výsledky budou také publikovány ve formě závěrečné výzkumné zprávy.

 

Jak výzkum probíhal?

Kvantitativní výzkum

Kvantitativní výzkum probíhal prostřednictvím dotazníkového šetření na vzorku 759 obyvatel Prahy 1 a 1053 obyvatel celé Prahy. Na obyvatele celé Prahy bylo cíleno, aby bylo možné porovnat, jak se liší spokojenost obyvatel Prahy 1 a jiných částí Prahy. Při výběru respondentů bylo dbáno na to, aby byl vzorek reprezentativní z hlediska pohlaví, věku, vzdělání, čtvrti (v případě šetření v Praze 1), nebo městské části (v případě šetření v celé Praze). 

Kvalitativní výzkum

Kvalitativní výzkum stále probíhá a v současné době bylo pořízeno 34 rozhovorů. Respondenti jsou vybírání s ohledem na fázi životního cyklu a čtvrť, kde bydlí. Tímto postupem lze pochopit odlišnosti mezi jednotlivými regiony v Praze 1 a porozumět vzájemným rozdílům. Rozhovor trvá 60 až 90 minut. Každý rozhovor je nahrán, následně přepsán a dále analyzován. Rozhovory jsou důvěrné a anonymizované, což znamená, že veškeré osobní údaje, jako například jména, jsou nahrazena jiným jménem tak, aby výpovědi nemohly být spojeny s respondentem. V průběhu analýzy se zaměřujeme na to, jak občané vnímají proměny města, jaké proměny očekávají do budoucna a s čím jsou či nejsou spokojeni v místě bydliště. Na základě těchto svědectví dokážeme porozumět tomu, jak se občané vyrovnávají s významnými proměnami města, které souvisí například s globalizací, turismem, krátkodobými pronájmy, komercializací a dalšími významnými fenomény.

Video

Podívejte se na záznam on-line debaty se zpracovateli výzkumu Danielem Prokopem a Kristianem Šrámem. Tato debata proběhla v průběhu přípravy projektu a dozvíte se v ní více informací o významu výzkumu, metodice sběru dat a jejich zpracování, výsledcích a další zajímavosti o projektu "Praha 1 očima občanů".